LOGO INSTYTUTpNG

Polish English French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

 

 


 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej, prof. dr hab. Krystyny Strzała, mamy przyjemność zaprosić Państwa na X Międzynarodową Konferencję Naukową oraz V Międzynarodową Konferencję Studencką, które odbędą się 19 maja 2023 roku w Gdyni.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod następującymi linkami:

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oblicza dobrobytu"
V Międzynarodowa Konferencja Studencka

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszych Międzynarodowych Konferencjach w Polsce! W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konferencji, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of Rector of Powiślański University, prof. dr hab. Krystyna Strzała, we have the pleasure to invite you to the X International Scientific Conference and V International Student Conference, which are going to be held on 19th of May, 2023 in Gdynia (Poland).

Registration form is available at the following links:

X ISC „Faces of Prosperity”
V International Student Conference

We will be more than happy to welcome you at our International Scientific Conference in Poland! For any questions on the conference, please feel free to contact us at: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


College Fair Flyer

 

Pragniemy, aby tytułowe pojęcie dobrobytu stało się punktem odniesienia dla rozważań i dyskusji szerokiego grona badaczy z różnych dziedzin nauki. Należy podkreślić, że w ostatnich kilku dekadach zakres znaczeniowy tego pojęcia znacznie się poszerzył, wychodząc daleko poza nurty utylitaryzmu. Kategorię dobrobytu należy rozpatrywać nie tylko w kontekście tworzenia bogactwa i sprawiedliwych kryteriów jego podziału, ale również w odniesieniu do ogólnej jakości życia oraz szerzej well-being rozumianego jako dobrobyt ogólny jednostki z wyraźnie podkreślonym znaczeniem czynników psychologicznych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Zapraszamy do włączenie się w interdyscyplinarny dyskurs, który pozwoli rzucić światło na takie zagadnienia jak:       

 • dobrobyt a dostatek ekonomiczny 
 • dobrobyt a sprawiedliwość społeczna
 • dobrobyt a zdrowie
 • dobrobyt a wyzwania medycyny i nauk o zdrowiu
 • dobrobyt a edukacja
 • dobrobyt a sposób funkcjonowania państwa
 • dobrobyt a system polityczny

Uczestnicy Konferencji Naukowej „Oblicza dobrobytu” mają możliwość wydania swoich prac w formie rozdziału w monografii naukowej. Monografię opublikuje Wydawnictwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej w formie elektronicznej w trybie Open Access. Więcej na temat publikacji znajdziesz w zakładce PUBLIKACJA.

Orange Geometric Business Conference Poster (1)

 

We would like the title concept of prosperity to become a reference point for deliberations and discussions of a wide range of researchers from different scientific fields. It should be emphasized that in the last few decades the scope of meaning of this concept has expanded significantly, going far beyond the currents of utilitarianism. The category of well-being should be considered not only in the context of wealth creation and equitable criteria for its distribution, but also in relation to the overall quality of life and more broadly well-being understood as the general well-being of the individual with the clearly emphasized importance of psychological factors.

We invite you to join an interdisciplinary discourse that will shed light on such issues as:

 • well-being vs. economic affluence
 • well-being vs. social justice
 • well-being vs. health
 • well-being vs. challenges of medicine and health sciences
 • well-being vs. education
 • well-being vs. the way the state functions
 • well-being vs. the political system
 • well-being vs. the quality of the environment

Conference participants have the opportunity to publish their works in the form of a chapter in a scientific monograph. The monograph will be published by the Powiślański University Publisher in electronic form in Open Access mode. See also PUBLICATION.